over de herziening van het GRS

over de herziening van het GRS

6 april 2021, Kenny Verbeeck

Het openbaar onderzoek rond de herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) loopt op zondag 11 april ten einde. Het volledige plan en de manier om bij te dragen vind je op de gemeentelijke website.

Het nieuwe GRS ontlokt heel wat reacties. Dat is fijn, want dit is de bedoeling van een openbaar onderzoek. Het bewijst ook dat het behoud van open ruimte en natuur heel wat inwoners nauw aan het hart ligt. Dat kunnen we alleen maar toejuichen. Er circuleren echter enkele ongenuanceerde berichten, waar we toch even op willen reageren. 

Dit lijvig dossier werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Hoeilaart. Dat was nodig om het openbaar onderzoek te kunnen starten. Er is op dit moment dus nog niets beslist. Het is niet makkelijk om bondig samen te vatten wat er allemaal in dit plan vervat zit. Bij deze toch een poging.

Het GRS geeft de krijtlijnen mee van het ruimtelijk beleid binnen de gemeente, waarin de mogelijkheden van verschillende gebieden bepaald worden: als er nog gebouwd gaat worden, waar zou dit dan best gebeuren? Maar net zo goed: waar willen we in de toekomst niet bouwen? Waar willen we de natuur meer zekerheid geven? Die krijtlijnen moeten dan in een volgende fase concreter worden uitgetekend, zoals bijvoorbeeld in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), vooraleer er effectief op het terrein iets kan veranderen. Het GRS zegt wat we mogelijk in de toekomst in detail, via een RUP, kunnen bepalen: hoeveel, op welke wijze en hoe mag er in dat gebied gebouwd worden? 

We wensen met de herziening van het bestaande GRS uit 2010 een aantal bestemmingen aan te passen  zodat ze een antwoord bieden aan de doelstellingen die we met het gemeentelijk beleid willen behalen. 

Natuurlijk willen wij, zoals heel veel van onze inwoners, dat Hoeilaart groen blijft. Daarnaast willen we er als gemeenschap ook voor zorgen dat inwoners en jongeren in het bijzonder in Hoeilaart een toekomst kunnen opbouwen in een betaalbare woning met zo weinig mogelijk klimaatschade. Om dat te realiseren is het bijbouwen van extra woningen een laatste optie, na het creëren van mogelijkheden in bestaande bebouwde gebieden  

We werken daar al een aantal jaren aan met onder andere de verdichting van de kern. En met de herziening van het GRS bereiden we de mogelijke volgende stappen voor. Zo is er in het plan sprake om de mogelijkheid te creëren om de verdichting van de kern verder uit te breiden richting de treinstations. 

De woonuitbreidingsgebieden (WUG) en woonreservegebieden (WRG) die vandaag nog zo zijn ingekleurd, bevinden zich verder van het centrum. Als deze ooit zouden ontwikkeld worden, zal de impact op de mobiliteit en het klimaat groter zijn, dan wanneer we verdichten rond de kern of in de buurt van de treinstations. Daarom wordt er nu voorgesteld om de bestemming van het merendeel van de WUG’s en WRG’s te wijzigen naar groengebied. Onafhankelijk van de Vlaamse regering willen we deze open ruimte nu al veilig stellen. Het gaat om 22 ha die niet langer bebouwd kan worden. Er zijn verder nog een aantal gebieden die een bestemming krijgen die meer aansluit bij hun huidige toestand, zoals bijvoorbeeld serregebied Molenberg.  Komt er dan netto natuurgebied bij? Neen, dit GRS zal geen bijkomende bomen planten. We zorgen er wel voor dat grote groene gebieden niet meer bebouwd kunnen worden. Deze stap vinden wij een belangrijke verwezenlijking, waar heel wat andere gemeenten nog niet aan toe zijn. 

Het hete hangijzer is duidelijk het gebied van de Vosdelle en Gladiolenlaan. Het is terecht dat dit gebied de gemoederen raakt. Het omvormen van deze agrarische gebieden naar woongebied is voor PRO Hoeilaart geen prioriteit. Tegelijk geeft het wel een mogelijkheid voor de toekomst om ze als reservegebieden achter de hand te houden. Het GRS stelt nu voor om deze gebieden mogelijk voor de helft te bebouwen met een totaal van 5 ha. In het geval ze ooit ingezet moeten worden, is een natuurcompensatie sowieso een vereiste, zoals dat nu ook is voor elke bouwgrond waarvoor bomen moeten sneuvelen. Een groot gebied als een coherent project ontwerpen, is een eenvoudige manier om te voldoen aan de permanente vraag naar woningen. Als we deze piste niet bewandelen, zien we nog andere mogelijkheden om betaalbaar wonen te realiseren, vanuit een meer actieve rol van de gemeente.

Een visie opstellen voor de ruimtelijke structuur van een gemeente legt steeds het spanningsveld bloot tussen mens en natuur. Dit is hier niet anders. We zijn wel van mening dat we in de evenwichtsoefening de klemtoon leggen op de natuur. We bevestigen voor enkele gebieden dat de natuur daar moet blijven. Om in de toekomst een stijgende woningvraag te beantwoorden, bepalen we nu welke gebieden we zouden kunnen omvormen naar woongebied. Voor PRO Hoeilaart is deze omvorming helemaal geen prioriteit. Hopelijk kunnen deze gebieden gewoon natuur blijven. Onze eerste prioriteit is het benutten van de mogelijkheden die nu al bestaan in de dorpskern. Op die manier willen we bouwen aan een sterke natuur en een levendige dorpskern waar we allemaal zo van houden.

Namens PRO Hoeilaart,

Kenny Verbeeck, Pieter Muyldermans, Timothy Rowies, Maarten Bresseleers en Anke Claassen